Sadržaj

PRIVATNOST

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U Sava osiguranju vas stavljamo u središte našeg poslovanja, a time i brigu o vašim osobnim podacima. Sa željom za dugoročnim i korektnim poslovnim odnosom, poštujemo vašu privatnost te stoga posebnu pozornost posvećujemo zaštiti osobnih podataka. S osobnim podacima postupamo odgovorno poštujući svoju obvezu zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka. Pozivamo vas da saznate više o obradi vaših osobnih podataka u Sava osiguranju.

1 KONTAKTNI PODACI VODITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 • voditelj obrade: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d.
 • Sava osiguranje, d.d. – Podružnica Hrvatska
 • sjedište: R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
 • besplatni telefonski broj: 0800 913 023
 • telefonski broj centrale: +385(0)1 66 66 300
 • internetska stranica: https://www.sava-osiguranje.hr/
 • adresa e-pošte: info@sava-osiguranje.hr

2 VAŠI OSOBNI PODACI I NJIHOVA OBRADA

Osobni podatak je bilo koja informacija koja se odnosi na vas ili druge informacije na temelju kojih vas se može identificirati (npr. ime i prezime, broj telefona, adresa, porezni broj, registarska oznaka vozila).

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obrađujemo uglavnom sljedeće vrste vaših osobnih podataka:

 • podaci iz evidencija osobnih podataka propisanih propisima iz područja osiguranja: evidencije podataka o ugovarateljima osiguranja i osiguranicima, evidencije podataka o osiguranim slučajevima te o procjeni osigurateljnog pokrića i visini naknada iz osiguranja, evidencije podataka o potencijalnim ugovarateljima osiguranja i osiguranicima (npr. podaci iz ponude osiguranja, polica i druge ugovorne dokumentacije, podaci o štetama);
 • druge dodatne podatke koji su nužni za sklapanje ili izvršenje ugovora o osiguranju (npr. vaša e-mail adresa, ako ste se odlučili za elektronički način komunikacije; broj tekućeg računa na koji doznačujemo naknadu iz osiguranja);
 • podatke nastale tijekom izvršavanja ugovora o osiguranju (npr. podaci o uplatama premije, podaci o isplatama naknada iz osiguranja, podaci o štetnom rezultatu);
 • podaci koje dobivamo u drugim komunikacijama s vama (npr. u okviru promotivnih događaja, nagradnih igara);
 • podatke koje prikupljamo sukladno našim zakonskim obvezama (npr. podaci o politički izloženim osobama);
 • druge podatke koje prikupimo uz vašu privolu.

3 PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Zakona o osiguranju i drugih važećih propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i poslovanje društava za osiguranje  prilikom vođenja pregovora ili sklapanja i izvršavanja ugovora o osiguranju.

Pored navedenog, u nekim slučajevima vaše osobne podatke obrađujemo sukladno našoj obvezi temeljem posebnih zakonskih propisa. Vaše osobne podatke obrađujemo i kada je to potrebno u svrhu naših legitimnih interese. U nekim slučajevima, međutim, osnova za obradu osobnih podataka je Vaša izričita suglasnost za unaprijed određene svrhe obrade.

3.1 Sklapanje i izvršavanje ugovora o osiguranju

Ako ste naša potencijalna stranaka, u postupku pregovora za sklapanje ugovora, ili postojeća stranka s već sklopljenim osiguranjem, pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je sklapanje ili izvršavanje ugovora o osiguranju. Obrađujemo samo one osobne podatke koji su nužni za sklapanje ugovora o osiguranju s vama i izvršavanje naših prava i obveza, kao što su:

 • ostvarivanje prava i obveza ugovorenih ugovorom o osiguranju (obavještavanje o dugovanjima i preplatama, prisilna naplate premije i drugih dugovanja, vođenje upravnih i sudskih postupaka te naših drugih prava i obveza);
 • informiranje o bitnim činjenicama prije sklapanja, prilikom sklapanja osiguranja ili tijekom njegova trajanja odnosno prestanka putem različitih komunikacijskih kanala;
 • rješavanje zahtjeva, reklamacija, pritužbi i prigovora.

3.2 Izvršavanje naših obveza sukladno nacionalnim i EU propisima

Osobne podatke o vama kao ugovaratelju osiguranja, osiguraniku, korisniku ili platitelju obvezni smo i ovlašteni prikupljati i dalje obrađivati ​​na temelju različitih važećih propisa (Informativni popis propisa, temeljem kojih obrađujemo podatke), kojima se u pravilu uređuju i vrste podataka, dopuštene svrhe obrade, razdoblje u kojem je dopušteno obrađivati ​​ili čuvati podatke i druge bitne okolnosti obrade. Konkretno, radi se o ispunjavanju obveza iz područja poreznog i računovodstvenog zakonodavstva, obvezi provođenja mjera u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te provođenju mjera ograničenja (u slučajevima sklapanja ugovora o životnom osiguranju), obvezi izvješćivanje nadležnih nadzornih tijela te ispunjavanja drugih obveza sukladno važećem zakonodavstvu.

3.3 Legitimni interesi osiguratelja ili trećih osoba

Legitimni interes osiguratelja kao voditelja obrade osobnih podataka ili trećih osoba (Primjeri legitimnih interesa osiguratelja) predstavlja pravnu osnovu za obradu, ako ista ne prevladava nad interesima i temeljnim pravima i slobodama pojedinca na koje se osobni podaci odnose. Pritom, Sava osiguranje, temeljem brižljive procjene, uzima u obzir razumna očekivanja pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka, poglavito u odnosu na njegov odnos s osigurateljem.

3.4 Privola za obradu osobnih podataka

U određenim slučajevima (npr. u svrhu direktnog marketinga, uključujući obavijest o personaliziranim ponudama), pravna osnova za obradu osobnih podataka je vaša privola. Obrada osobnih podataka odvija se u okviru privolom dopuštenog opsega osobnih podataka, svrhe i dogovorenih komunikacijskih kanala, do opoziva takve privole.

Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade vaših osobnih podataka koja se provodila do njezina opoziva. Ako opozovete privolu, vaše podatke više nećemo obrađivati, osim ako postoji druga pravna osnova za njihovu obradu.

Valjanu privolu za obradu osobnih podataka može dati samo osoba starija od 16 godina, u suprotnom za obradu osobnih podataka djeteta privolu mora dati roditelj ili skrbnik djeteta, osim u situacijama kada zakonski propisi, za određene situacije, propisuju drugačije.

4 SVRHE OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Sava osiguranje obrađuje osobne podatke ugovaratelja osiguranja, osiguranika, oštećenika i korisnika iz ugovora o osiguranju u fazi pregovaranja u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju, prilikom i nakon sklapanja, u svrhu izvršavanja ugovora o osiguranju, u svrhu informiranja o bitnim činjenicama prije sklapanja, prilikom sklapanja osiguranja ili tijekom trajanja osiguranja odnosno njegovog prestanka putem različitih komunikacijskih kanala te za rješavanje odštetnih zahtjeva, reklamacija, prigovora i pritužbi.

Ovisno o okolnostima, ponekad moramo obrađivati vaše podatke i u druge svrhe povezane s izvršavanjem ugovora o osiguranju, ali samo kada za to imamo odgovarajuću pravnu osnovu. Ove svrhe mogu proizaći iz naših zakonskih obveza (npr. sukladno poreznom zakonodavstvu i međunarodnim ugovorima, u svrhu prosljeđivanja osobnih podataka poreznih obveznika Poreznoj upravi Republike Hrvatske, sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma radi provjere jeste li politički izložena osoba, sukladno propisima o međunarodnim mjerama ograničavanja prije sklapanja ugovora o osiguranju u svrhu provjere na sankcijskim listama) ili temeljem naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa trećih osoba (npr. praćenje zadovoljstva stranaka).

Sava osiguranje u određenim slučajevima traži od svojih ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika i drugih pojedinaca privolu za obradu njihovih osobnih podataka, npr. u svrhu direktnog marketinga, uključujući informiranje o njima prilagođenim ponudama. U potonjim slučajevima vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe za koje ste dali privolu. Informativni popis svrha obrade.

5 KATEGORIJE KORISNIKA OSOBNIH PODATAKA

Podatke koje prikupljamo, uključujući vaše osobne podatke, nećemo prosljeđivati ​​drugim osobama, osim u slučajevima i u opsegu navedenom u nastavku.

U pojedinim slučajevima, Sava osiguranje je dužno proslijediti osobne podatke određenim vanjskim korisnicima (Informativni popis kategorija korisnika) koji za to dokažu odgovarajuću pravnu osnovu (npr. državna tijela koja trebaju vaše osobne podatke u okviru svojih ovlaštenja i postupaka ili pojedinci koji pristup podacima traže putem suda).

6 KATEGORIJE IZVRŠITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Osim Sava osiguranja, osobne podatke po našim uputama te u naše ime i za naš račun obrađuju i naši ugovorni partneri, kao što su posrednici u osiguranju, tvrtke koje društvu pružaju tehničku podršku u obradi osobnih podataka (npr. tvrtke za razvoj računalnih aplikacija, pozivni centar) i izvršitelji obrade koje društvo angažira za pružanje usluga potrebnih za izvršenje ugovora o osiguranju (npr. auto servisi).

U nekim slučajevima, s drugim voditeljima, djelujemo kao zajednički voditelji obrade osobnih podataka (npr. drugim društvima za osiguranje i HUO) u skladu sa zakonskim odredbama, jer zajednički utvrđujemo svrhe i uvjete obrade vaših osobnih podataka.

7 AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILIRANJE

Automatizirano odlučivanje, temeljeno na profilima, uključeno je u fazu prije sklapanja ugovora te je namijenjeno procjeni bonitetne sposobnosti stranke odnosno njegovoj kvalificiranosti za uključivanje u osiguranje sa stajališta vjerojatnosti realizacije rizika osiguranja.

Takva procjena je neophodna za sklapanje ili izvršenje ugovora o osiguranju, a ako stranka nije zadovoljna odlukom koja je donesena automatiziranim putem (npr. kada osiguratelj odbije sklopiti ugovor ili ponudi drugačije uvjete), stranka može podnijeti usmeni ili pisani zahtjev za pojašnjenjem zastupniku u osiguranju ili pisani zahtjev za pojašnjenjem na e-mail adresu: info@sava-osiguranje.hr . U tom slučaju će stručna služba osiguratelja razmotriti argumente stranke i donijeti konačnu odluku o sklapanju ugovora s njim.

U Sava osiguranju profiliranje koristimo i za svrhu direktnog marketinga, koji je prvenstveno usmjeren na poticanje prodaje, bolje korisničko iskustvo pri primanju poruka temeljenih na boljem poznavanju stranaka, povećanje njihovog zadovoljstva i nagrađivanje vjernosti.

8 PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Sava osiguranje može pojedine poslove u obradi osobnih podataka, za potrebe ispunjavanja obveza iz sklopljenih ugovora o osiguranju, povjeriti i izvršiteljima i voditeljima obrade izvan područja država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (EEA), pri čemu jamči da će i u tim slučajevima biti osigurana ista razina zaštite osobnih podataka kao da obradu provodi samo društvo te će se poštovati svi propisi koji se odnose na prijenos osobnih podataka u treće zemlje (npr. usluge u oblaku)

9 ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Sava osiguranje u svom informacijskom sustavu poštuje međunarodne standarde tehničkih i organizacijskih mjera koje osiguravaju visoku razinu sigurnosti obrade i kojima:

 • sprječavamo neovlašteni pristup podacima (povjerljivost);
 • osiguravamo cjelovitnost odnosno integritet podataka;
 • osiguravamo dostupnost podacima kada su potrebni (dostupnost);
 • osiguravamo revizijsku sljedivost svih operacija.

10 POHRANA OSOBNIH PODATAKA

Sava osiguranje obrađuje osobne podatke samo u opsegu potrebnom za ostvarenje svrha obrade odnosno koliko je potrebno za ostvarenje željenog cilja, ako su podaci dobiveni na temelju privole, u svrhu za koju je privola dana i to samo do opoziva privole.

Sava osiguranje pohranjuje osobne podatke, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, onoliko dugo koliko traje ugovor o osiguranju, a nakon toga onoliko koliko su propisani zakonski rokovi zastare potraživanja po određenim vrstama ugovora ili zastara potraživanja za naknadu štete s tim da se određeni podaci čuvaju i u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje obvezno razdoblje pohrane (npr. Zakon o računovodstvu).

11 OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s navedenim informacijama ili obradom vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti pisanim putem na adresu: Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska, R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb (s naznakom »za DPO«) ili na adresu elektroničke pošte: gdpr@sava-osiguranje.hr  ili telefonski na besplatni broj 0800 913 023. Na vaš zahtjev odgovorit ćemo pisanim putem i sukladno propisima.

U svrhu osiguravanja poštene i transparentne obrade vaših osobnih podataka imate pravo na:

 • pristup svojim osobnim podacima i pravo na informacije o njihovoj obradi,
 • dopunu ili ispravak svojih osobnih podataka, ako su oni nepotpuni ili netočni,
 • ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka (»pravo na zaborav«),
 • pravo na prijenos podataka.

U svakom trenutku možete se usprotiviti obradi svojih osobnih podataka koji se obrađuju na temelju naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa trećih osoba. U slučaju prigovora, Sava osiguranje će prestati obrađivati ​​osobne podatke, osim ako dokaže nužne i opravdane razloge za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama pojedinca na koje se osobni podaci odnose. U slučaju prigovora, Sava osiguranje će u svakom slučaju prestati obrađivati Vaše ​​osobne podatke za potrebe direktnog marketinga, uključujući i izradu profila.

Također, u svakom trenutku možete pisanim zahtjevom, trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomčno, opozvati privolu za obradu osobnih podataka (za jednu ili više navedenih svrha). Na isti način možete izraziti svoju volju u vezi s kanalima obavještavanja. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se na temelju privole provodila do njezina opoziva.

12 PRAVO NA PRITUŽBU

Imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU za zaštitu osobnih podataka, ako smatrate da se vaši osobni podaci prikupljaju ili na drugi način obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Adresa: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb
Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Internetska stranica: www.azop.hr / www.ip-rs.si

Elektronička pošta: azop@azop.hr / gp.ip@ip-rs.si

Telefon: +385 (0)1 4609 000 /  +386 1 230 97 30

Faks: +385 (0)1 4609-099 / + 386 1 230 97 78

13 SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (»DPO«)

Sava osiguranje ima službenika za zaštitu podataka koji je dostupan putem besplatnog telefonskog broja  0800 913 023 i na adresi elektroničke pošte gdpr@sava-osiguranje.hr.

Službeniku za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti za sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka i/ili ostvarivanja svojih prava temeljem važećih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

14 AŽURIRANJE INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Sava osiguranje, d.d. zadržava pravo povremenog ažuriranja sadržaja ovih informacija o obradi osobnih podataka. Sve promjene stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici.

Posljednja promjena: 11. 5. 2023.