Program Jamac

Mala premija za visoku osiguranu svotu.

Navedeni program namijenjen je prije svega korisnicima kredita kod banaka kao jedan od instrumenata osiguranja povrata odobrenog kredita.

Sava Životno osiguranje Jamac

Osnovna značajka osiguranja života za slučaj smrti s padajućom osiguranom svotom je u tome kao što osiguranje pokriva rizik smrti korisnika kredita, neovisno o uzroku smrti (bolest ili nezgoda) te da se osigurana svota smanjuje svake godine u skladu s smanjenjem obveze korisnika kredita prema banci koja mu je kredit odobrila. 

Premije u odnosu na osiguranu svotu (iznos odobrenog kredita) su izrazito povoljne što Vam prikazujemo na sljedećim primjerima:

Trajanje osiguranja

Iznos odobrenog kredita
(osigurana svota u trenutku ugovaranja osiguranja)

Jednokratna premija
(osiguranik osoba stara 35 godina)

5 godina

15.000 EUR

135,00 EUR

10 godina

301,95 EUR

15 godina

528,30 EUR

Premija se može platiti iz odobrenog kredita. Polica osiguranja se vinkulira u korist banke te se u slučaju nastanka osiguranog slučaja (smrti korisnika kredita) dospjelo dugovanje po kreditu namiruje iz police osiguranja. Osiguranje se može ugovoriti za kredite s rokom otplate od 1 do 30 godina.

 

*osigurana svota = najviši je iznos kojim se osiguravajuća kuća ugovorom o osiguranju obvezuje isplatiti osiguraniku