15.12.2017.

Squeeze out (istiskivanje) - uputa

Poštovani,

Nastavno na činjenicu da je sa postupkom pripajanja VELEBIT OSIGURANJA d.d. i VELEBIT ŽIVOTNOG OSIGURANJA d.d., te ZAVAROVALNICE TILIE d.d., ZAVAROVALNICI MARIBOR d.d., nakon čega je nastalo društvo za osiguranje pod novim nazivom SAVA OSIGURANJE d.d., koje u Hrvatskoj posluje kroz SAVA OSIGURANJE d.d. – Podružnica Hrvatska (o čemu Vas je uprava SAVA OSIGURANJA obavijestila u prosincu 2016. godine), želimo Vas upoznati s ostalim aktivnostima i radnjama koje morate poduzeti kako bi primili Vaša sredstva, koja Vam pripadaju nakon provođenja istiskivanja (squeeze outa). Prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima Republike Slovenije, dioničar koji ima preko 95% dionica nekog društva ima pravo provesti postupak kojim bi postao jedini dioničar (istiskivanje/squeeze out), uz odgovarajuće vrednovanje ostalih dioničara, koje vrednovanje provodi ovlašteni revizor, a odluka se donosi na skupštini dioničara tog društva.

Tijek dosadašnjih aktivnosti:

  • objava saziva skupštine (poziv dioničarima za održavanje skupštine) na kojoj je izvršen squeeze out 8.2017
  • datum održavanja skupštine na kojoj je donesena odluka o squeeze outu  9.2017
  • datum upisa squeeze outa u sudski registar Trgovačkog suda u Mariboru 10.2017
  • vrednovanje dionica prilikom squeeze outa, ako već ti podacinisu navedeni u samoj objavi saziva skupštine 23,94 eur za dionicu

U nastavku slijedi uputa što moraju napraviti dioničari (u zavisnosti o radnjama koje su do sada poduzelI):

 

a) koji još nisu prebacili dionice sa fiducijarnog (zajedničkog) računa na vlastitiskrbnički račun

Naknada za dioničare koji nisu prebacili dionice nalazi se na fiducijarnom računu kod Slovenskog centralnog depozitara (KDD). Dioničaii  koji nisu sredili prijenos moraju se obratiti direktno na:

KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.
Tivolska cesta 48
Ljubljana

 

b) koji su prebacili dionice sa fiducijarnog na vlastiti skrbnički račun

Dioničari koji su prebacili dionice na račun kod brokera su 17.10.2017. dobili naknadu za dionice u skladu sa odlukom skupštine. Naknada je bila iz Slovenskog centralnog depozitara (KDD)  uplaćena na račun brokera. Postupke vezane uz isplatu dosadašnjim vlasnicima dionica moraju se obratiti brokerima u Sloveniji ili banci koja je imala založene dionice ako su dionice bile založene kao jamstvo za pojedini kredit (ovu informaciju može dati i broker ako su dionice prenešene na skrbnički račun kod brokera).

 

Naknadu za dionice koje su bile založene u korist  SavaRe je slovenski KDD isplatio Savi Re. Naknada za dionice, koje su založene kod PARTNER BANKE d.d. je deponirana na računu kod KDD za dionice, koje nisu bile prebačene na račun brokera.

 

Za eventualne informacije molimo obratite se na mail: info@sava-osiguranje.hr. Nastojat ćemo vam pomoći u najkraćem mogućem roku.

 

S poštovanjem,

 

ZAVAROVALNICA SAVA d.d.

Uprava društva